00%
0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İletişim

Instagram


Latest publications

House of Jack Gambling Establishment Evaluation

House of Jack Gambling Establishment Evaluation Australian bettors used to.. Read more

House of Jack Online Casino Evaluation

House of Jack Online Casino Evaluation Australian gamblers made use.. Read more

Parik24 Com – Заходи в игру

Parik24 казино – наиболее прибыльное онлайн казино в Украине Parik24.. Read more

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

KVKK AYDINLATMA METNİ

Genel Bilgilendirmemiz;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek
amacıyla çıkartılmıştır. Biz MAYA DENGE GRUP (“Şirket”)
olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekte olduğumuzu bildiririz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki
ile, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından
belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimiz önce insan
anlayışı ile ahlaki değerleri kurumsal kimliği ile bütünleştirmiş olup,
KVKK’na ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü teknik ve hukuki
tedbiri almaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun
şekilde kullanacağımızı beyan ederiz.
Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenecektir?
KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız
kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem Şirketimizce yapılabilir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve
ürünleri tanıtmak, iletişimi arttırmak, müşteri memnuniyeti uygulamaları
ve bilgilendirmeleri yapabilmek, pazarlama reklam ve tanıtım faaliyetleri
yapmak, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve
bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek, Şirketimizin ve
Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olanlarla ilgili hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların
yapılması, ilgili kanunlar uyarınca düzenleme yükümlülüğümüzün
bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi, stratejilerin planlanması ve
buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları
politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz
nezdinde güvenliğin temin edilmesi, gerekli kalite ve standart
denetimlerimizin yapılabilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş
sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile iletişime
geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması amacıyla, hukuka
ve KVKK’nun amacına uygun olarak ve KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz
tarafından işlenebilir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme
faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini
karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak
Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabilecektir ?
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; tüm resmi
idari adli merci ve kurumlar ile tüm devlet kurumlarına, Şirket olarak
doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, işbirliği içinde
olduğumuz yurt içi/yurt dışı 3.kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere
hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kişi ve kuruluşlara, çözüm
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer
üçüncü kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
aktarma şartları kapsamında aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz adına veri işleyen
gerçek/tüzel kişiler tarafından, internet sitemiz, mobil uygulamalar, çağrı
merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve
süreçsel yöntemlerle, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız,
müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, başvuru formları, muhtelif
sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş
sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden/
tedarikçilerimizden/iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital
bildirimler, dijital pazarlama, E-posta, SMS, burada sayılanlarla sınırlı
olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık
rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında
toplanmaktadır.
Verilerin Güncel Olması Zorunluluğu;
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve
güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda
Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi için kişisel veri sahiplerinin Şirketimizle doğru ve güncel
kişisel verilerini paylaşması veya Şirketimize bildirmiş olduğu kişisel
verilerini güncellemesi gerekmektedir.
Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Edilmesi;
Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı
doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır.
Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış
olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar
saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan
kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için
gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha
edilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir ?
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; Kişisel verilerinin
işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik
veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici
gerekli bilgiler ve kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamalarıyla
birlikte talebini, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;
Şahsen başvuru ile ……….. adresindeki şirket merkezimize teslim etmek
suretiyle, (Zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.)
Noter vasıtasıyla ………….., adresindeki şirket merkezimize gönderilmek
suretiyle, (Tebligat Zarfına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.)
Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan
“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik
posta adresine
(………………) gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletmelidir.
Başvurucunun talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca
bir maliyet doğması halinde Şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenecek tarifeye göre başvurucudan ücret talep etme
hakkı saklıdır.
Başvuru formuna www.istenfit.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru formu için tıklayınız.
İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen
çerez politikamızı inceleyiniz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
İletişim linki :
Tel :
E-posta adresi :
Adres :

© 2023 Act Global Dijital